КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2024. ГОДИНИ

У складу са уговором о сарадњи закљученим између Oпштине  Аранђеловац, Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља и Фондације Ана и Владе Дивац, а уз подршку УСАИД-овог Пројекта „Велика мала привреда”, Имплементациони партнер Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља расписује:

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ИЗ ЛОКАЛНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2024. ГОДИНИ

Конкурсом је планирана подршка физичким лицима – носиоцима комерцијалних пољопривредних газдинстава који се баве производњом и прерадом хране. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 5.000.000,00 динара за 2024. годину. Овим конкурсом се посебно позивају жене и млади који су носиоци пољопривредних газдинстава да се пријаве и користе подстицајна средства за развој своје производње.

ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА:

Подстицајна средства намењена су за набавку:

 • Квалитетног приплодног материјала (оваца, коза и свиња)

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом:
 • која имају пребивалиште минимално 3 године на територији локалне самоуправе Арнђеловац;
 • који имају регистровано пољопривредно газдинство и пољопривредну површину на територили локалн самоуправе Арнђеловац.

Подносиоци пријаве на Конкурс могу да остваре право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу.

Физичко лице – носилац пољопривредног газдинстава који оствари право по овом основу потписује уговор са Имплементационим партнером Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља са јасно дефинисаним правима и обавезама.

Максималан износ средстава за набавку грла је 500.000,00 динара са ПДВ-ом по пољопривредном произвођачу.

Максималан износ по грлу је са ПДВ-ом: за овце 30.000,00 динара; за козе 25.000,00 дин; и за свиње 40.000,00 дин.

Уколико су кориснику потребна грла чија је цена већа од максимално дозвољеног износа назначеног у конкурсу, у том случају корисник има право да аплицира за грла чији је вредност са ПДВ-ом већа, са тим да разлику у цени плаћа самостално, а подстицајна средства користи како би лакше реализовао инвестицију.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници подстицајних средстава су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позaјмљених средстава.

Након уплате средстава на рачун пољопривредног газдинства које је потписало уговор, корисник је у обавези да у року од 3 раднa дана, целокупан износ уплаћених средстава утроши за набавку грла из пријаве преносом са рачуна пољопривредног газдинства на рачун добављача.

Такође, корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са Имплементационим партнером  врате свој део учешћа и то:

Физичка лица враћају:

 • У првој години потписивања уговора одобрен грејс период
 • У другој години 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.
 • У трећој години 50% укупне вредности подстицајних средстава. Уплата се врши квартално, одн. у три једнака дела у току године, почетком квартала, и то: први квартал јануар-март, други квартал април-јун, трећи квартал јул-септембар.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања средстава. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 18. марта 2024. до 5. априла 2024. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Сагласност за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана личнa картa подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2024. годину Е-аграр
 • Извод из биљне производње Е-аграр
 • Потврда о броју уматичених грла (у колико већ поседују грла)
 • Потврда са евиденције Националне службе за запошљавање – за незапослена лица
 •  Потврда о радном односу издату од стране привредног субјекта код кога подносилац пријаве има заснован радни однос са датумом издавања који мора бити након отварања овог позива – за запослена лица
 • Пензиони чек – за пензионере
 • Уверење ПИО фонда да се за подносиоца захтева не уплаћују доприноси по било ком основу
 • Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (ЛПА)
 • Предуговор оверен код нотара

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице – подносилац пријаве или члан пољопривреднг газдинства има образовање у области пољопривреде/ветерине, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде/ветерине

Подносилац конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање копије оверене од стране надлежног органа.

Инвестиција која је предмет програма не сме да буде испоручена или плаћена делимично или у  целости пре потписивања уговора о додели подстицајних средстава.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране Имплементационог партнера у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје, врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима, које доставља Имплементационом партнеру, који објављује прелиминарну листу реда првенства за доделу средстава. Подносиоци пријаве могу уложити приговор у писаној форми Комисији у року од 8 дана од дана објаве прелиминарне листе Иплементационом партнеру.

О основаности приговора Kомисија одлучује у складу са правилима јавног позива и изјашњава се у року од три дана од пријема примедбе на основу података наведених у приговору, конкурсне документације, чињеничног стања утврђеног приликом теренског обиласка подносиоца захтева, уколико је неопходно. Након рока за приговор, и разматрања евентуалних приговора од стране подносилаца пријава, Kомисија објављује коначну листу реда првенства за избор корисника на коју не постоји могућност жалбе.

Корисник мере по остваривању права потписује Уговор са Имплементационим партнером о правима и обавезама која су јасно дефинисана Уговором.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА:

Редни број  Тип критеријума за изборДа/НеБодови
1.Пословни планда30
2.Корисник већ има развијену производњу и/или прераду у секторуда10
  3.Газдинство има минимално регистрованих 10 грла оваца/или 5 грла  свинњада10
4.Тражена средства доприносе развоју газдинствада10
    5.Лице – носилац или члан газдинства са факултетском дипломом у области пољопривредеда10   Или   5
Лице – носилац или члан газдинства са дипломом средње школе у области пољопривреде/ветеринеда
    6.  Лице – подносилац пријаве до 30 година старостида10
Лице  – подносилац пријаве од 31 до навршених 40 година старостида5
Лице  – подносилац пријаве старији од 40 година старостида1
  7.Лице – подносилац пријаве нема заснован радни однос  да10
Лице  – подносилац пријаве има заснован радни односда3
8.Носилац газдинства је женада10
 Максималан број бодова 100

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку  у затвореној коверти лично или препорученим путем поштом, на адресу:

Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности:

Адреса: Венац Ослобођенја 10, 34300 Аранђеловац

Са назнаком за Конкурс за подстицајна средства из локалног фонда за развој пољопривреде у Општини Аранђеловац за 2024. годину

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве

Рок за подношење пријава је 05.04.2024. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и Имплементационог партнера, као и на интернет страницама партнера на пројекту.

www.divac.com/rs/Konkursi
https://arandjelovac.rs/konkursi-oglasi/
http://www.redasp.rs/

За све додатне информације можете да се обратите координаторима пројекта:

 1. Фондација Ана и Владе Дивац

Милијан Мараш, 062/778793, milijan.maras@divac.com

 1. Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља

Горан Миљковић, 063/404918, goran.miljkovic@redasp.rs

 • Општина Аранђеловац

Горан Орлић, 064/9192375, mailto:goranorlic@yahoo.com

Јавни позив се објављује у оквиру програма „Локални фондови за развој пољопривреде“ који спроводи Фондација Ана и Владе Дивац у оквиру Пројекта „Велика мала привреда“, који финансира УСАИД, а имплементира АЦДИ/ВОЦА.

Previous PostNext Post