Општинска управа општине Аранђеловац, на основу члана 45(а). Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

 

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 
ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Aранђеловац на седници одржаној дана 19. фебруара 2021. године донела Одлуку о изради Четврте Измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Аранђеловац („Сл. Гласник општине Аранђеловац“, бр.1/21).

Рани јавни увид у радни материјал за израду плана, организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 20. јула 2021.године, у просторијама општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у холу I спрата и канцеларији бр.2, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 04. августа 2021.године.

 

Документе можете видети и преузети овде:

Текст огласа РЈУ Преузми

Оглас за РЈУ измена Преузми

1.1 Геодетска подлога Преузми

1.2 Геодетска подлога  Преузми

2. Извод из ППОА  Преузми

3.1 Извод из ПГР  Преузми

3.2 Извод из ПГР  Преузми

4.1 Планирана намена  Преузми

4.2 Планирана намена  Преузми

Previous PostNext Post