Јавни позив Општине Аранђеловац за пријаву насталих штета од поплава – 2023

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
О П Ш Т И Н А  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц 

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, бр. 112/15), Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде (“Службени гласник РС”, бр. 50/2023), Уредбом о утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године (Сл. гласник РС бр. 52/2023), Одлуком Општине Аранђеловац о проглашењу ванредне ситуације, бр. 82-1-20/2023-01-1 од 16.06.2023. године, Председник општине Аранђеловац, на основу члана 49. Статута Општине Аранђеловац (Сл. гласник општине Аранђеловац бр. 2/19), расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

Позивају се грађанке и грађани, којима је услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године, причињена штета на стамбеним објектима у својини грађана на територији општине Аранђеловац, да насталу штету пријаве Одељењу за општу управу и заједничке послове, преко Писарнице општинске управе, свакога раднога дана у времену од 7:30 до 15:30 часова.

Неопходна документација:

  1. Пријава штете са описом штете-у слободној форми. Потребно је што приближније у пријави штете одредити-навести место где се налази оштећени објекат (ако је познато навести број катастарске парцеле, адресу објекта), навести контакт телефон пријавиоца.
  2. Фотографије објекта (споља и изнутра) уколико постоје;
  3. Очитана лична карта власника објекта или подносиоца пријаве.

Пријаве грађана ће се примати од дана објављивања овог позива, закључно са 31. јулом 2023. године у 15 часова и 30 минута.  

Пријаве упућене након прописанога рока, као и пријаве за нестамбене објекте неће бити разматране.

За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Одељењу за општу управу и заједничке послове, лично или на број телефона 034/711-311, свакога раднога дана у времену од 08:00 до 15:00 часова.

Јавни позив је одмах након доношења обљављен на сајту Општине Аранђеловац, огласној табли Општине Аранђеловац, локалним средствима информисања, огласним таблама месних заједница.

датум: 30.06.2023. године                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

број: 87-245/2023-01-1                                                                                              Бојан Радовић

Previous PostNext Post