Одељења

Општинска управа образује се као јединствена служба, која има своје основне унутрашње организационе јединице: Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове; Одељење за привреду и друштвене делатности; Одељење за општу управу и заједничке […]

Настави читање

Општинска управа

Општинска управа образује се као јединствен орган, којом руководи начелник. Делокруг Општинске управе: Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће; Извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, […]

Настави читање