Десанка Миланов

Рођена 1. јануара 1952. године у Јеловику код Аранђеловца. Током образовања стекла је диплому управног правника и дипл. економисте. Од 1979. до 1993. године у Управи општине Аранђеловац обавља послове имовинско –правног референта а касније и инспектора радних односа.

  1. године прелази у Републичку управу јавних прихода као порески инспектор у финансијској полицији где остаје до 2000-те године. Након тога, до 2003. Године врши послове шефа комерцијале у фирми ДП „Елка“, све до 2004. Када је именована за директора Туристичке организације општине Аранђеловац где остаје до 2005. године.

На конститутивној седници Скупштине општине 11. aприла 2018. године, из реда одборника, на период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника изабрана је за председника Скупштине.

Председник Скупштине представља Скупштину, организује њен рад, сазива седнице Скупштине и председава им, координира рад сталних радних тела Скушптине, остварује срадњу са председницима одборничких група, председником Општине и Општинским већем, потписује акта које Скупштине доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другима актима Скупштине.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Контакт:

Тел: (034) 724 078

Факс: (034) 724 935

Email: predsednikskupstine@arandjelovac.rs

Previous PostNext Post