УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2072, 2074 и 2075, све из К.О. Аранђеловац – вишепородични стамбено-пословни објекат –

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE

на к.п. бр. 2072, 2074 и 2075, све из К.О. Аранђеловац

– вишепородични стамбено-пословни објекат –

oglas NEDIC doo

UP_NEDIC_grafika

IDR_NEDIC_maj

UP_NEDIC_tekst

Објављено у Јавни увид