Општинско веће

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7 чланова Већа које бира Скупштина, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Општинско веће: Предлаже Статут, буџет и друге […]

Настави читање